تنظیم ایمیل یاهو در Outlook

نکته مهم : در صورتی که تنظیمات مربوطه را بر روی Account  ایمیل خود انجام داده اید مراحل زیر را دنبال نمایید در غیر این صورت مقاله چگونه می توان POP3 را برای Mail Yahoo فعال نمود؟ را اول مطالعه نمایید.


مرحله اول : اول برنامه Outlook  را اجرا کرده و از منو Tools گزینه Account Setting را انتخاب نمایید.

 


مرحله دوم : بر روی گزینه New کلیک نمایید.
 
  


مرحله سوم : از پنجره باز شده گزینه اول را انتخاب نموده و گزینه Next را کلیک کنید.

 


مرحله چهارم :  حال تیک Manually Configure  را زده و گزینه Next را کلیک نمایید.
 
 


مرحله پنجم : گزینه اول که Internet E-Mail  بوده را انتخاب نموده و Next را کلیک نمایید.

مرحله ششم : حال مشخصات ایمیل خود را وارد نموده و گزینه Server Information  را با اطلاعات زیر کامل نمایید و در نهایت بر روی گزینه More Setting کلیک نمایید.

Your Name: <Your display name in the email
E-mail Address: <The email address that you are setting up
Account type: <POP3
Incoming mail server: <pop.mail.yahoo.com
Outgoing mail server: <smtp.mail.yahoo.com
User name: <Your Yahoo! Mail address
Passowrd: <Your Yahoo! Mail password
مرحله هفتم : در این مرحله باید پنجره Advance را انتخاب نمایید و مشخضات را طبق شکل زیر کامل نمایید.
 
Incoming server (POP3) to 995 tick the ‘This server requires an encrypted connection (SSL
Outgoing server (SMTP) to 465 and Select ‘SSL &mnsdm& in the drop down list