کلیدهای میانبر مایکروسافت WORD

امروز می خواهیم به شما میانبرهایی از WORD معرفی کنیم تا بتوانید به خوبی با این نرم افزار تعامل داشته باشید چرا که هر کس حداقل یک بار نیازش به این برنامه کشیده می شود اما بسیاری از افراد دائما در حال استفاده از WORD و کلا سیستم آفیس هستند!

کلید های میانبر برای مدیریت داکیومنت ها و اسناد WORD!
Ctrl+n ایجاد یک سند یا صفحه جدید در WORD
Ctrl+o برای باز کردن فایل های WORD و مکان ذخیره آن ها
Ctrl+w برای بستن فایل های WORD
Ctrl+s برای ذخیره کردن فایل های متنی WORD
F12 برای ذخیره فایل ها با نام غیره و نام اضافی
Ctrl+p از این کلید برای پرینت گرفتن یا مشاهده قالب پرینت استفاده می شود
Ctrl+F6 اگر چند صفحه WORD داشته باشید می توانید در بین آن ها با این کلید میانبر حرکت کنید!

کلید های میانبر برای مرور فایل های WORD!
Arrow Left/Arrow Right برای حرکت بین کاراکتر های متن به سمت راست یا چپ
Ctrl+Arrow Left/Ctrl+Arrow Right برای حرکت بین یک کلمه در سمت راست و یا سمت چپ
End/Home برای پریدن بین خطوط و حرکت در ابتدا و انتهای خط ها
Arrow Down/Arrow Up برای پرش بین خطوط بالا و پایین در متن
Ctrl+Arrow Down/ Ctrl+Arrow Up برای پرش بین پاراگراف های بالا و پایین در متن
Page Down/Page Up برای رفتن به بالا و پایین فایل های متنی
Alt+Ctrl+Page Down/ Alt+Ctrl+Page Up برای رفتن به بالا و پایین صفحه ای که در حال مشاهده آن هستید
Ctrl+End/Ctrl+Home پرش به ابتدا و انتهای فایل هایی که مشاهده می کنید!
F6 برای چرخش بین نوار وضعیت و پانل کلی
Ctrl+g or f5 برای رفتن به هر مکانی از فایل اعم از page, bookmark, footnote, table, comment, graphic و سایر جاهای دیگر در فایل
Alt+Ctrl+z با این دکمه می توانید تا ۴ مرحله به ویرایش های قبلی دست پیدا کنید
Shift+F5 هنگام باز کردن فایل ها می توانید با فشردن این کلید ها به محل آخرین تغییرات بروید!
Ctrl+Shift+F5 برای مشاهده و تنظیمات بوک مارک مورد استفاده قرار می گیرد!
Tab برای حرکت بین سلول ها و حتی به اندازه ۷ اسپیس در صفحه
Shift+Tab برای چرخیدن به سمت عقب در فایل و در بین گزینه ها و ایتم ها
Ctrl+Tab برای چرخیدن به سمت جلو در فایل و در بین گزینه ها و ایتم ها
Ctrl+Shift+Tab برای چرخیدن به سمت عقب در صفحات قبلیs
Alt+underlined letter برای انتخاب آیتم ها با توجه به نام آن ها

کلید میانبر برای انتخاب متن
Shift+Arrow Right/ Shift+Arrow Left برای انتخاب بیشتر کاراکترهای انتخابی به سمت راست یا چپ
Ctrl+Shift+Arrow Right/ Ctrl+Shift+Arrow Left برای انتخاب بیشتر کلمات انتخابی به سمت راست یا چپ
Shift+End/Shift+Home برای انتخاب بیشتر خط های انتخابی به سمت راست یا چپ ( ابتدا تا انتهای خط )
Shift+Arrow Down/ Shift+Arrow Up برای انتخاب بیشتر خط های انتخابی
Shift+Page Down/ Shift+Page Up برای انتخاب بیشتر صفحات انتخابی به سمت بالا و پایین
Ctrl+Shift+End/ Ctrl+Shift+Home برای انتخاب بخش های کلی و از ابتدا تا انتهایی صفحه و فایل جاری
Alt+Ctrl+Shift+Page Down/ Alt+Ctrl+Shift+Page Up برای افزایش انتخاب ها در ابتدا تا انتهای چنجره هایی که انتخاب کرده اید
Ctrl+a برای انتخاب کلی تمام محتوای فایل
Arrow Keys برای کنسل کردن انتخاب های شما و رفتن به انتها یا ابتدای فایل و بخشی که انتخاب کرده بودید.
F8 با انتخاب یک کلمه و فشردن این دکمه به مرور و تعداد بیشتر به مرور کل داکیومنت را می توانید انتخاب کنید.
Arrow keys , Page up/Page down گترش و افزایش موارد انتخابی در حالت گسترش یافته
F8 افزایش انتخاب ها با امکان انتخاب جمله خط و پاراگراف و …
Shift+F8 کاهش سایز انتخاب و دامنه انتخاب در بخش افزایشی و گسترش یافته
Ctrl+Shift+f8, and arrow keys برای انتخاب بلوکی عمودی از داده ها در فایل WORD
Esc برای خاموش کردن امکان انتخاب افزایشی و گسترش یافته
F8 برای افزایش انتخاب از محل انتخاب یک کلمه تا هرجا که بخواهید

Undo, Copy و Paste

Ctrl+z رفتن به اخرین ورژن ویرایش شده ( برگرداندن تغییرات )
Ctrl+y Redo یا رفتن به انتخاب بعدی بعد از زدن UNDO
Ctrl+c برای کپی کردن آیتم ها جملات و موارد انتخاب شده
Ctrl+x برای جدا کردن آیتم ها جملات و موارد انتخاب شده
Ctrl+v برای چسباندن آیتم ها جملات و موارد انتخاب شده
Ctrl+Shift+c برای کپی کردن فرمت های متن
Ctrl+Shift+v برای انتقال فرمت متن
Ctrl+Alt+v Paste special
Ctrl+v, then Ctrl, then k برای چسباندن و نگهداری فرمت موجود متن
Ctrl+v, then Ctrl, then t برای چسباندن بدون نگهداری فرمت موجود متن
Ctrl+F3 برای جدا سازی بخش های کلیپبرد ها