تعرفه خطوط ارسال اس ام اس

همه پنلهای رایا وب دارای چند شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000، 3000 و 5000 هستند که می توانید با آنها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال کنید.

در رایا وب خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت تصادفی و انتخابی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی تصادفی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند حساب می شود. در خطوط انتخابی پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در خطوط پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید.

تعرفه خطوط برای نماینده ها از 10% تا 40% تخفیف دارد.
همچنین همه پنلها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.
کلیه قیمتها به ريال است.

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000

ردیف مشخصات شماره کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 250,000 105,000 200,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 700,000 315,000 600,000 280,000 550,000
3 1000XXXXXXXX 12 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000 500,000 1,000,000
4 1000XXXXXXX 11 1,400,000 2,700,000 1,200,000 2,300,000 1,000,000 1,600,000
5 10001XXXXX 10 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000 1,300,000 2,200,000
6 1000XXXXX 9 2,500,000 5,000,000 2,250,000 4,500,000 2,000,000 4,000,000
7 1000XXXX 8 3,500,000 7,000,000 3,000,000 6,000,000 2,500,000 5,500,000
8 1000XXX 7 35,000,000 30,000,000
9 1000XX 6 60,000,000 55,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 3000XXXXXXXXXX 14 300,000 250,000 200,000
2 3000XXXXXXXXXX 12 900,000 800,000 700,000
3 3000XXXXXX 10 1,000,000 900,000 800,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000

ردیف مشخصات شماره کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 50001XXXXXXXXX 14 110,000 240,000 90,000 200,000 80,000 180,000
2 50001XXXXXXXX 13 300,000 650,000 250,000 550,000 220,000 480,000
3 50001XXXXXXX 12 700,000 1,200,000 600,000 1,000,000 520,000 900,000
4 50001XXXXXX 11 1,350,000 2,200,000 1,200,000 1,800,000 1,000,000 1,600,000
5 50001XXXXX 10 1,800,000 3,000,000 1,500,000 2,500,000 1,300,000 2,200,000
6 50001XXXX 9 2,200,000 4,000,000 1,970,000 3,400,000 1,600,000 3,000,000
7 50001XXX 8 3,000,000 5,000,000 2,500,000 4,200,000 2,200,000 3,700,000
8 50001XX 7 45,000,000 38,000,000 33,000,000
9 50001X 6 75,000,000 63,000,000 56,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.
ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند غیررند نیمه رند رند
1 12 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 1,800,000 2,300,000 2,800,000 3,300,000
2 10 4,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000 3,500,000 4,500,000 6,500,000 9,500,000
3 9 7,000,000 8,000,000 10,000,000 15,000,000 6,500,000 7,500,000 9,000,000 13,000,000
4 8 12,000,000 14,000,000 16,000,000 25,000,000 11,000,000 13,000,000 14,500,000 23,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 021XXXXXXXX 8 600,000 550,000 500,000
2 021XXXXX 5 3,500,000 3,000,000 2,500,000
3 021XXXX 4 3,600,000 4,000,000 3,500,000

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

ردیف ساختار شماره اختصاصی غیر متناظر تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
بازه قیمت (ریال) بازه قیمت (ریال) بازه قیمت (ریال)
1 21000XX 7 40,000,000 60,000,000 37,000,000 55,000,000 35,000,000 50,000,000
2 21000XXX 8 25,000,000 40,000,000 22,000,000 37,000,000 20,000,000 35,000,000
3 21000XXXX 9 6,500,000 7,500,000 3,500,000 7,000,000 3,300,000 6,500,000
4 21000XXXXX 10 3,000,000 6,500,000 2,400,000 6,000,000 2,200,000 5,500,000
5 21000XXXXXX 11 2,000,000 3,000,000 1,800,000 2,400,000 1,700,000 2,200,000
6 21000XXXXXXX عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان 12 1,400,000 2,000,000 1,300,000 1,800,000 1,200,000 1,700,000
7 21000XXXXXXX با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان 12 1,100,000 1,000,000 900,000
8 21000XXXXXXXX 13 1,300,000 1,200,000 1,100,000
9 21000XXXXXXXXX 14 1,100,000 1,000,000 900,000
10 21000XXXXXXXXXX 15 1,000,000 900,000 800,000


درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت رایا وب اعلام خواهد شد.

    ملاک رند بودن شماره
  • شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
  • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود نداشته باشد.

- قیمت خطوط مجازی

خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر رند نیمه رند رند غیر رند نیمه رند رند
1 24521XXX 8 1,500,000 3,500,000 5,000,000 1,200,000 3,000,000 4,500,000
2 24521XX 7 5,000,000 7,000,000 10,000,000 4,500,000 6,000,000 9,000,000
3 24521X 6 15,000,000 13,000,000

چگونه هزینه پیامک های ناموفق در پیامک های تکی و گروهی عودت داده می شود ؟

در خطوط 1000 و خط ثابت: پس از دریافت گزارش به صورت اتوماتیک هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات عودت داده می شود و گزارش ها به صورت هفتگی حذف می شوند، بنابراین قبل از گذشت یک هفته دانلود گزارش ها را دریافت نمایید. در خطوط 3000 : گزارش گیری باید حداکثر تا مدت 24 ساعت انجام شود، در غیر اینصورت گزارش توسط اپراتور حذف می گردد. در خطوط 2000 : چنانچه می خواهید هزینه پیامک های نرسیده در خطوط 2000 به صورت کامل به شما بازگردانده شود 48 ساعت پس از ارسال عمل گزارش گیری را انجام دهید، تا هزینه تمامی پیامک ها به جز رسیده به گوشی عودت داده شود.